Dz.U.UE.C.2019.44.69/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 21 listopada 2018 r. - Husky CZ / EUIPO - Husky of Tostock (HUSKY)
(Sprawa T-82/18) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego HUSKY - Wcześniejsze, słowny i graficzny, unijne znaki towarowe HUSKY - Względna podstawa odmowy rejestracji - Skarga prawnie oczywiście bezzasadna

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/91)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Husky CZ s.r.o. (Praga, Republika Czeska) (przedstawiciel: adwokat L. Lorenc)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: D. Gája i D. Walicka, pełnomocnicy). Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Husky of Tostock Ltd (Woodbridge, Zjednoczone Królestwo)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 stycznia 2018 r. (sprawa R 812/2017-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Husky of Tostock a Husky CZ.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Husky CZ s.r.o. zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 134 z 16.4.2018.