Dz.U.UE.C.2019.35.20

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 21 listopada 2018 r. - PepsiCo / EUIPO - Intersnack Group (Exxtra Deep)
(Sprawa T-82/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy Exxtra Deep - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2019/C 35/24)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: PepsiCo, Inc. (Nowy Jork, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci V. von Bomhard i J. Fuhrmann)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: M. Rajh i D. Walicka, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Intersnack Group GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci T. Lampel i M. Pfaff)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 24 listopada 2016 r. (sprawa R 482/2016-4) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy PepsiCo a Intersnack Group.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 24 listopada 2016 r. (sprawa R 482/2016-4).
2) EUIPO pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez PepsiCo, Inc.
3) Intersnack Group GmbH & Co. KG pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 121 z 18.4.2017.