Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.93.41

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 kwietnia 2005 r.

Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2005 r. przez Republikę Włoską przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-82/05)

(2005/C 93/74)

(Język postępowania: włoski)

(Dz.U.UE C z dnia 16 kwietnia 2005 r.)

W dniu 17 lutego 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Republiki Włoskiej, reprezentowanej przez Antonia Cingolo, Avvocato dello Stato, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

– stwierdzenie nieważności pisma z dnia 8 grudnia 2004 r. D(2204) 12075, której przedmiotem są wypłaty Komisji odmienne od kwoty wnioskowanej w ramach Programu POR Kampania, nr wniosku o wypłatę 2004 2245 w części, w której Komisja, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej - Interwencja na Cyprze, w Grecji, we Włoszech, na Malcie, na Węgrzech i w Niderlandach, zawiadamia o swej następującej decyzji: "jak zostało wskazane w piśmie Ministra Gospodarki nr 0037474 z dnia 25 listopada 2004 r., kwota opiewająca na 1.995.835 EUR nie została uwzględniona w ramach środka 4.2., albowiem odnosi się ona do zaliczek w ramach programów pomocowych wypłaconych po dniu 19 lutego 2003 r. bądź których termin w ogłoszeniu o zamówieniu upływał po tej dacie, a które zatem nie zostały zużyte przez ostatecznego beneficjenta na opłacenie rzeczywistych wydatków";

– stwierdzenie nieważności wszelkich aktów związanych i przygotowawczych do ww. pisma;

– obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty pokrywają się z tymi, które zostały powołane w ramach sprawy T-345/04 Republika Włoska przeciwko Komisji(1).

______

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004, str. 55.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.