Dz.U.UE.C.2019.44.26/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - Di Bernardo/Komisja
(Sprawa T-811/16) 1

Służba publiczna - Urzędnicy - Zatrudnienie - Ogłoszenie o konkursie - Konkurs otwarty - Nieumieszczenie na liście rezerwy kadrowej - Obowiązek uzasadnienia - Doświadczenie zawodowe - Odpowiedzialność

Język postępowania: francuski

(2019/C 44/32)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Danilo Di Bernardo (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara i L. Radu Bouyon, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE, w której skarżący domaga się po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AST - SC/03/15 z dnia 10 sierpnia 2016 r. o niewpisaniu go na listę rezerwową w celu zatrudnienia sekretarzy/urzędników niższego szczebla w grupie zaszeregowania SC1 w dziedzinie wsparcia finansowego, a po drugie, naprawienia poniesionej w jego ocenie szkody.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AST - SC/03/15 z dnia 10 sierpnia 2016 r. o niewpisaniu Danila Di Bernarda na listę rezerwową w celu zatrudnienia sekretarzy/urzędników niższego szczebla w grupie zaszeregowania SC1 w dziedzinie wsparcia finansowego.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 30 z 30.1.2017.