Sprawa T-81/22: Postanowienie Sądu z dnia 7 lutego 2023 r. - Euranimi v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.112.35

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 marca 2023 r.

Postanowienie Sądu z dnia 7 lutego 2023 r. - Euranimi/Komisja
(Sprawa T-81/22) 1

[Skarga o stwierdzenie nieważności - Dumping - Przywóz płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Indii i Indonezji - Ostateczne cło antydumpingowe - Brak indywidualnego oddziaływania - Akt regulacyjny wymagający przyjęcia środków wykonawczych - Niedopuszczalność]

Język postępowania: angielski

(2023/C 112/45)

(Dz.U.UE C z dnia 27 marca 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: M. Campa, D. Rovetta, P. Gj0rtler i V. Villante, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Blanck i G. Luengo, pełnomocnicy)

Przedmiot

W swojej skardze strona skarżąca, będąca stowarzyszeniem reprezentującym interesy europejskich importerów, dystrybutorów, sprzedawców i przetwórców stali niestopowej, stali nierdzewnej oraz wyrobów metalowych, wnosi na podstawie art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2012 z dnia 17 listopada 2021 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Indii i Indonezji (Dz.U. 2021, L 410, s. 153).

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Postępowanie w przedmiocie wniosku Association Européenne de l'Acier (Eurofer) o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta zostaje umorzone.

3) European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) zostaje obciążone kosztami postępowania.

4) Euranimi, Komisja Europejska oraz Eurofer pokrywają własne koszty związane z wnioskiem Eurofer o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze interwenienta.

1 Dz.U. C 148 z 4.4.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.