Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.44.67/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 15 listopada 2018 r. - Intercontact Budapest / CdT
(Sprawa T-809/17) 1

Skarga o stwierdzenie nieważności - Zamówienie publiczne na usługi - Postępowanie przetargowe - Zaklasyfikowanie kandydata w postępowaniu kaskadowym - Termin na wniesienie skargi - Przekroczenie terminu - Niedopuszczalność

Język postępowania: węgierski

(2019/C 44/88)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Intercontact Budapest Kft.) (Budapeszt, Węgry) (przedstawiciele: É. Subasicz, adwokat)

Strona pozwana: Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej (CdT)

Przedmiot

Skarga oparta na art. 263 TFUE i zmierzająca do stwierdzenia nieważności decyzji wydanych w dniu 10 lipca 2017 r. przez CdT klasyfikujących skarżącą, odpowiednio, na drugim i trzecim miejscu klasyfikacji kandydatów wybranych w celu zawarcia wielokrotnych umów w wyniku postępowań przetargowych FL/GEN 16-01 i FL/GEN 16-02.

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi własne koszty postępowania.

1 Dz.U. C 72 z 26.2.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.