Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.33/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 29 stycznia 2020 r. - Silgan International i Silgan Closures / Komisja
(Sprawa T-808/19)

[Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Konkurencja - Żądanie informacji - Artykuł 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru]

Język postępowania: niemiecki

(2020/C 95/43)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Silgan International Holdings BV (Amsterdam, Niderlandy), Silgan Closures GmbH (Monachium, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci D. Seeliger, H. Wollmann, R. Grafunder, B. Meyring i E. Venot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Ernst, L. Wildpanner, A. Keidel i G. Meessen, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 278 i 279 TFUE żądanie zawieszenia wykonania decyzji Komisji C(2019) 8501 final z dnia 20 listopada 2019 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 18 ust. 3 i art. 24 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (sprawa AT.40522 - Opakowania metalowe).

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.