Sprawa T-80/23: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2023 r. - Beauty Biosciences/EUIPO - Société de Recherche Cosmétique (BEAUTYBIO)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.127.51

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 kwietnia 2023 r.

Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2023 r. - Beauty Biosciences/EUIPO - Société de Recherche Cosmétique (BEAUTYBIO)
(Sprawa T-80/23)

Język skargi: angielski

(2023/C 127/62)

(Dz.U.UE C z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Beauty Biosciences LLC (Dallas, Teksas, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat D. Marginean)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Société de Recherche Cosmétique SARL (Luksemburg, Luksemburg)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "BEAUTYBIO" - unijny znak towarowy nr 16 919 342

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie R 1038/2022-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w ten sposób, aby oddalić wniosek o unieważnienie prawa do znaku w całości i utrzymać w mocy sporny znak towarowy dla wszystkich zarejestrowanych towarów należących do klasy 3;

- zmianę zaskarżonej decyzji w ten sposób, aby oddalić wniosek o unieważnienie prawa do znaku w całości i utrzymać w mocy sporny znak towarowy dla wszystkich zarejestrowanych towarów należących do klasy 3;

- obciążenie Société de Recherche Cosmétique SARL kosztami poniesionymi przez Beauty Biosciences LLC w ramach niniejszej skargi, postępowania przed Izbą Odwoławczą i postępowania przed Wydziałem Unieważnień.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w związku z art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia;

- Naruszenie art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w związku z art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.