Dz.U.UE.C.2018.436.39

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 17 października 2018 r. - Golden Balls / EUIPO - Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS)
(Sprawa T-8/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego GOLDEN BALLS - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy BALLON D'OR - Względna podstawa odmowy rejestracji - Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: francuski

(2018/C 436/54)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Golden Balls Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: M. Edenborough, QC, M. Hawkins, solicitor, i adwokat T. Dolde)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: początkowo D. Botis, następnie S. Pétrequin i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Les Éditions P. Amaury (Boulogne-Billancourt, Francja) (przedstawiciele: adwokaci T. de Haan, P. Péters i M. Laborde)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 30 września 2016 r. (sprawa R 1962/2015-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Intra-Presse a Inez Samarawirą.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 30 września 2016 r. (sprawa R 1962/2015-1) w zakresie, w jakim uwzględniono w niej sprzeciw w odniesieniu do "automatów na monety, do użytku w połączeniu z ekranem, aparatury i przyrządów naukowych, morskich, geodezyjnych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, do ważenia, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych (nadzorczych), ratowniczych i edukacyjnych; urządzeń do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; automatycznych maszyn sprzedających i mechanizmów do aparatów uruchamianych żetonami; kas rejestrujących, maszyn liczących, urządzeń do przetwarzania informacji i komputerów; aparatury i przyrządów fotograficznych, kinematograficznych i optycznych, dysków do nagrywania, sprzętu do przetwarzania danych i komputerów, sprzętu komputerowego, podkładek pod myszki, wyposażenia dodatkowego do telefonów komórkowych, okularów przeciwsłonecznych" ujętych w klasie 9, "ozdób choinkowych" ujętych w klasie 28 i "produkcji teatralnych, w tym widowisk i przedstawień teatralnych, produkcji musicali, organizacji imprez muzycznych/koncertów" ujętych w klasie 41.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Każda ze stron pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 63 z 27.2.2017.