Dz.U.UE.C.2019.16.35

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 listopada 2018 r. - Tempus Energy / Komisja
(Sprawa T-793/14) 1

Pomoc państwa - Rynek mocy w Zjednoczonym Królestwie - System pomocy - Artykuł 108 ust. 2 i 3 TFUE - Pojęcie wątpliwości w rozumieniu art. 4 ust. 3 lub 4 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014/2020 - Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń - Brak wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego - Prawa proceduralne zainteresowanych stron

(2019/C 16/43)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Tempus Energy Ltd (Worcester, Zjednoczone Królestwo) i Tempus Energy Technology Ltd (Cheltenham, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: początkowo adwokaci J. Derenne, J. Blockx, C. Ziegler i M. Kinsella, następnie J. Derenne, J. Blockx i C. Ziegler, a w końcu J. Derenne i C. Ziegler)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: É. Gippini Fournier, R. Sauer, K. Herrmann i P. Němečková, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: początkowo C. Brodie i L. Christie, pełnomocnicy, wspierani przez G. Facennę, QC, następnie S. Simmons, M. Holt, C. Brodie i S. Brandon, pełnomocnicy, wspierani przez G. Facennę, QC, następnie M. Holt, C. Brodie, S. Brandon i D. Robertson, pełnomocnicy, wspierani przez G. Facennę, QC, w a wkońcu S. Brandon, pełnomocnik)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 TFUE i zmierzające do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2014) 5083 final z dnia 23 lipca 2014 r. o niewnoszeniu zastrzeżeń wobec systemu pomocy związanego z rynkiem mocy w Zjednoczonym Królestwie ze względu na to, że system ten jest zgodny z rynkiem wewnętrznym, na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE (pomoc państwa 2014/N-2) (Dz.U. 2014, C 348, s. 5).

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2014) 5083 final z dnia 23 lipca 2014 r. o niewnoszeniu zastrzeżeń wobec systemu pomocy związanego z rynkiem mocy w Zjednoczonym Królestwie ze względu na to, że system ten jest zgodny z rynkiem wewnętrznym, na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE (pomoc państwa 2014/N-2).
2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Tempus Energy Ltd i Tempus Energy Technology Ltd.
3) Zjednoczone Królestwo pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 81 z 9.3.2015.