Dz.U.UE.C.2019.25.41/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 20 listopada 2018 r. - St. Andrews Links / EUIPO (ST ANDREWS)
(Sprawa T-791/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ST ANDREWS - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Pochodzenie geograficzne - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2019/C 25/52)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: St. Andrews Links Ltd (St. Andrews, Zjednoczone Królestwa) (przedstawiciel: adwokat B. Hattier)

S Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: K. Kompari, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 2 października 2017 r. (sprawa R 93/2017-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego ST ANDREWS jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) St. Andrews Links Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 42 z 5.2.2018.