Dz.U.UE.C.2018.436.34

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 października 2018 r. - Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters i in. /Komisja
(Sprawa T-79/16) 1

Pomoc państwa - System pomocy dotyczący subwencjonowanego nabycia lub bezpłatnego przekazania obszarów przyrodniczych - Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym po zakończeniu wstępnego etapu badania - Brak wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego - Legitymacja procesowa - Pojęcie zainteresowanej strony - Dopuszczalność - Naruszenie praw proceduralnych - Poważne trudności - Istotny wpływ na pozycję konkurencyjną konkurujących przedsiębiorstw

Język postępowania: niderlandzki

(2018/C 436/47)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (Hoenderloo, Niderlandy) oraz 21 innych skarżących, których nazwy wymieniono w załączniku I do niniejszego wyroku (przedstawiciele: H. Viaene, D. Gillet i T. Ruys, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P.-J. Loewenthal i S. Noë, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland ('s-Graveland, Niderlandy) oraz 12 innych interwenientów, których nazwy wymieniono w załączniku II do niniejszego wyroku (przedstawiciele: P. Kuypers i M. de Wit, adwokaci)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2015) 5929 final z dnia 2 września 2015 r. w sprawie pomocy państwa SA.27301 (2015/NN) - Niderlandy dotyczącej subwencjonowanego nabycia lub bezpłatnego przekazania obszarów przyrodniczych, której streszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, C 9, s. 1).

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2015) 5929 final z dnia 2 września 2015 r. w sprawie pomocy państwa SA.27301 (2015/NN) - Niderlandy dotyczącej subwencjonowanego nabycia lub bezpłatnego przekazania obszarów przyrodniczych.
2) Komisja Europejska zostaje obciążona własnymi kosztami, jak również kosztami poniesionymi przez Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters oraz przez innych skarżących, których nazwy wymieniono w załączniku I.
3) Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland oraz pozostali interwenienci, których nazwy wymieniono w załączniku II, pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 118 z 4.4.2016.