Dz.U.UE.C.2018.436.49

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 17 października 2018 r. - Szabados / EUIPO - Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)
(Sprawa T-788/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MicroSepar - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy SeparSolidaria - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: niemiecki

(2018/C 436/69)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Andreas Szabados (Grünwald, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat S. Wobst)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: D. Hanf i D. Walicka, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (Barcelona, Hiszpania)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 21 września 2017 r. (sprawa R 2420/2016-1, dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Andreasem Szabadosem a Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Andreas Szabados zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 32 z 29.1.2018.