Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.45

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2019 r. - Parfümerie Akzente/EUIPO (GlamHair)
(Sprawa T-787/17) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego GlamHair - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 164/47)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Parfümerie Akzente GmbH (Pfedelbach, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci O. Spieker, A. Schönfleisch i M. Alber) Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 września 2017 r. (sprawa R 82/2017-2) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego GlamHair jako unijnego znaku towarowego

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Parfümerie Akzente GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 32 z 29.1.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.