Sprawa T-785/16: BSH Electrodomesticos Espana v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). - OpenLEX

Sprawa T-785/16: BSH Electrodomesticos Espana v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.231.25/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 16 maja 2017 r. - BSH Electrodomesticos España/EUIPO - DKSH International (Ufesa)
(Sprawa T-785/16) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Ufesa - Ugoda - Nabycie przez skarżącą zgłoszonego znaku towarowego - Umorzenie postępowania)

Język postępowania: angielski

(2017/C 231/32)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: BSH Electrodomesticos España, SA (Huarte-Pamplona, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat M. de Justo Bailey)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: P. Duarte Guimarães i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: DKSH International Ltd. (Zurych, Szwajcaria) (przedstawiciele: adwokaci C. Johannsen i J. Stock)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 lipca 2016 r. (sprawa R 1691/2015-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy BSH Electrodomesticos España a DKSH International.

Sentencja

1)
Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone.
2)
BSH Electrodomesticos España, SA pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
3)
DKSH International Ltd. pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 6 z 9.1.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.