Dz.U.UE.C.2019.44.47/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. - AB Mauri Italy / EUIPO - Lesaffre (FERMIN)
(Sprawa T-78/18) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego FERMIN - Wcześniejsze słowne znaki towarowe, międzynarodowy i Beneluksu, FERMIPAN - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/59)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: AB Mauri Italy SpA (Casteggio, Włochy) (przedstawiciele: B. Brandreth, adwokat, i G. Hussey, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: S. Bonne i D. Walicka, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Lesaffre et Cie (Paryż, Francja)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 grudnia 2017 r. (sprawy połączone R 2027/2016-4 i R 2254/2016-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między AB Mauri Italy a Lesaffre et Cie.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 grudnia 2017 r. (sprawy połączone R 2027/2016-4 i R 2254/2016-4) w zakresie, w jakim oddalono w niej, ze względu na brak podobieństwa z "drożdżami" należącymi do klasy 30, sprzeciw wobec zgłoszenia słownego znaku towarowego FERMIN dla niektórych towarów należących do tej samej klasy, takich jak "mieszanki do produktów piekarniczych; mieszanki piekarskie (ciasto gotowe do użycia); preparaty na bazie drożdży do chleba, pieczywa słodkiego i ciasta na pizze".
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) EUIPO pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez AB Mauri Italy SpA.
1 Dz.U. C 112 z 26.3.2018.