Sprawa T-78/12: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2012 r. - GRE przeciwko OHIM - Villiger Söhne (LIBERTE brunes).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.109.30/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 kwietnia 2012 r.

Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2012 r. - GRE przeciwko OHIM - Villiger Söhne (LIBERTE brunes)

(Sprawa T-78/12)

(2012/C 109/61)

Język skargi: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 14 kwietnia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Kloster Lehnin, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat I. Memmler)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Villiger Söhne GmbH (Waldshut-Tiengen, Niemcy)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie R 2109/2010-1;
obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy "LIBERTE brunes" dla towarów należących do klas 25, 30 i 34 (zgłoszenie nr 6462171)

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: Villiger Söhne GmbH

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny znak towarowy "LA LIBERTAD" (wspólnotowy znak towarowy nr 1456664) i graficzny znak towarowy "LA LIBERTAD" (wspólnotowy znak towarowy nr 2433126) dla towarów należących do klas 14 i 34

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.