Sprawa T-779/21: Wyrok Sądu z dnia 9 listopada 2022 r. - Financiere Batteur v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności... - OpenLEX

Sprawa T-779/21: Wyrok Sądu z dnia 9 listopada 2022 r. - Financiere Batteur v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Leno Beauty

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.15.40

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 stycznia 2023 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 listopada 2022 r. - Financière Batteur/EUIPO - Leno Beauty (by L.e.n.o beauty)
(Sprawa T-779/21) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego by L.e.n.o beauty - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy lAiNO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: francuski

(2023/C 15/52)

(Dz.U.UE C z dnia 16 stycznia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Financiere Batteur (Hérouville-Saint-Clair, Francja) (przedstawiciele: P. Greffe i F. Donaud, avocats)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: V. Ruzek, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Leno Beauty Sas (Vintimille, Włochy)

Przedmiot

Skarżąca, w skardze opartej na art. 263 TFUE, żąda stwierdzenia nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 13 października 2021 r. (sprawa R 514/2021-2).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Financiere Batteur zostaje obciążona kosztami postepowania.

1 Dz.U. C 73 z 14.2.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.