Sprawa T-777/19: Wyrok Sądu z dnia 15 września 2021 r. - CAPA i in. v. Komisja Europejska - OpenLEX

Sprawa T-777/19: Wyrok Sądu z dnia 15 września 2021 r. - CAPA i in. v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.462.37

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 2021 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 września 2021 r. - CAPA i in. / Komisja
(Sprawa T-777/19) 1

[Pomoc państwa - Pomoc indywidualna na rzecz eksploatacji morskich farm wiatrowych - Obowiązek zakupu energii elektrycznej po cenie wyższej niż cena rynkowa - Wstępne postępowanie wyjaśniające - Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń - Skarga o stwierdzenie nieważności - Artykuł 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 2015/1589 - Status zainteresowanej strony - Przedsiębiorstwa rybackie - Budowa farm na obszarach połowowych - Stosunek konkurencji - Brak - Ryzyko oddziaływania na interesy przedsiębiorstw rybackich poprzez przyznanie spornej pomocy - Brak - Brak bezpośredniego i indywidualnego oddziaływania - Niedopuszczalność]

Język postępowania: francuski

(2021/C 462/43)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) Sarl i in. (Le Tréport, Francja) i dziesięciu innych skarżących, których nazwy zawiera załącznik do wyroku (przedstawiciel: adwokat M. Le Berre)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Stromsky i A. Bouchagiar, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę skarżącą: Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France (CRPMEM) (Boulogne-sur-Mer, Francja), Fonds régional d'organisation du marché du poisson (FROM NORD) (Boulogne-sur-Mer), Organisation de producteurs CME Manche-Mer du Nord (OP CME Manche-Mer du Nord) (Le Portel, Francja) (przedstawiciel: adwokat A. Durand)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Francuska (przedstawiciele: E. de Moustier, P. Dodeller i T. Stehelin, pełnomocnicy), Ailes Marines SAS (Puteaux, Francja) (przedstawiciele: adwokaci M. Petite i A. Lavenir), Éoliennes Offshore des Hautes Falaises SAS (Paryż, Francja), Éoliennes Offshore du Calvados SAS (Paryż), Parc du Banc de Guérande SAS (Paris) (przedstawiciele: adwokaci J. Derenne i D. Vallindas), Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport SAS (Dieppe, Francja), Éoliennes en Mer Îles d'Yeu et de Noirmoutier SAS (Nantes, France) (przedstawiciele: adwokaci C. Lemaire i A. Azzi)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2019) 5498 final z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie pomocy państwa SA.45274 (2016/NN), SA.45275 (2016/NN), SA.45276 (2016/NN), SA.47246 (2017/NN), SA.47247 (2017/NN) i SA.48007 (2017/NN) wdrożonej przez Republikę Francuską na rzecz sześciu morskich farm wiatrowych (Courseulles-sur-Mer, Fécamp, Saint-Nazaire, Île d'Yeu i Île de Noirmoutier, Dieppe i Le Tréport, Saint Brieuc).

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) Sarl i dziesięciu innych skarżących, których nazwy zawiera załącznik, zostają obciążeni kosztami postępowania.

3) David Bourel i pozostali skarżący w sprawie T-777/19/ R, których nazwy zawiera załącznik, zostają obciążeni kosztami postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.

4) Republika Francuska, comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France (CRPMEM), Fonds régional d'organisation du marché du poisson (FROM NORD), Organisation de producteurs CME Manche-Mer du Nord (OP CME Manche-Mer du Nord), Ailes Marines SAS, Éoliennes Offshore des Hautes Falaises SAS, Éoliennes Offshore du Calvados SAS, Parc du Banc de Guérande SAS, Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport SAS i Éoliennes en Mer Îles d'Yeu et de Noirmoutier SAS ponoszą własne koszty.

1 Dz.U. C 27 z 27.1.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.