Sprawa T-777/14: Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2014 r. - Fon Wireless/OHIM - Henniger (NEOFON - FON ET AL.). - OpenLEX

Sprawa T-777/14: Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2014 r. - Fon Wireless/OHIM - Henniger (NEOFON - FON ET AL.).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.26.41/1

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 stycznia 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2014 r. - Fon Wireless/OHIM - Henniger (NEOFON - FON ET AL.)
(Sprawa T-777/14)

Język skargi: angielski

(2015/C 026/52)

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Fon Wireless Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci J. Devaureix i L. Montoya Terán)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Andreas Henniger (Starnberg, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Właściciel spornego znaku towarowego: Andreas Henniger

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Słowny wspólnotowy znak towarowy "Neofon" - zgłoszenie nr 10 674 893

Postępowanie przed OHIM: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 września 2014 r. w sprawie R R 2519/2013-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i w rezultacie podjęcie niezbędnych czynności w celu zapewnienia skuteczności orzeczenia Sądu;
-
obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.