Sprawa T-774/14: Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2014 r. - Ica Foods przeciwko OHIM - San Lucio (GROK). - OpenLEX

Sprawa T-774/14: Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2014 r. - Ica Foods przeciwko OHIM - San Lucio (GROK).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.26.40

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 stycznia 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 17 listopada 2014 r. - Ica Foods przeciwko OHIM - San Lucio (GROK)
(Sprawa T-774/14)

Język skargi: włoski

(2015/C 026/51)

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ica Foods SpA (Pomezia, Włochy) (przedstawiciel: adwokat A. Nespega)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: San Lucio Srl (San Gervasio Bresciano, Włochy)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Właściciel spornego znaku towarowego: San Lucio Srl

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Słowny wspólnotowy znak towarowy "GROK" wspólnotowy znak towarowy nr 4 439 956

Postępowanie przed OHIM: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 września 2014 r. w sprawie R 1815/202013-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji dotyczącej postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku nr 6374C GROK, nr 4439956, z powodu naruszenia art. 62 i 63 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego lub art. 8 rozporządzenia nr 40/94 lub z powodu niewystarczającego uzasadnienia w wyżej przedstawionych względów;
-
obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 62 i 63 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, ponieważ OHIM nie wyznaczył skarżącej terminu do przedstawienia uwag w przedmiocie odwołania i w ten sposób naruszył zasadę kontradyktoryjności postępowania;
-
Naruszenie art. 8 rozporządzenia nr 40/94 i niewystarczające uzasadnienie w odniesieniu do podobieństwa między produktami mlecznymi spółki San Lucio a towarami objętymi zgłoszeniami spółki Ica;
-
Naruszenie art. 8 rozporządzenia nr 40/94 i niewystarczające uzasadnienie w odniesieniu do podobieństwa między należącym do spółki San Lucio znakiem towarowym GROK a należącym do spółki Ica znakiem towarowym CRIK CROK;
-
Naruszenie art. 8 rozporządzenia nr 40/94 i niewystarczające uzasadnienie w zakresie znajomości należącego do spółki Ica znaku towarowego CRIK CROK.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.