Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.35

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Quanta Storage/Komisja
(Sprawa T-772/15) 1

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek napędów optycznych - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG - Porozumienia o znamionach zmowy dotyczące przetargów na napędy dysków optycznych do komputerów przenośnych i komputerów stacjonarnych - Prawo do obrony - Obowiązek uzasadnienia - Zasada dobrej administracji - Grzywny - Jednolite i ciągłe naruszenie - Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien)

Język postępowania: angielski

(2019/C 305/41)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Quanta Storage, Inc. (Taoyuan City, Tajwan) (przedstawiciele: adwokat O. Geiss, B. Hartnett, barrister, i W. Sparks, soli-citor)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Giolito i F. van Schaik, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata C. Thomasa)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie zmierzające głównie do stwierdzenia nieważności części decyzji Komisji C(2015) 7135 final z dnia 21 października 2015 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG (sprawa AT.39639 - Napędy optyczne), a posiłkowo do obniżenia wysokości grzywny nałożonej na skarżącą.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Żądanie Komisji Europejskiej dotyczące podwyższenia kwoty grzywny nałożonej na spółkę Quanta Storage Inc. zostaje oddalone.
3) Quanta Storage pokrywa własne koszty, a także cztery piąte kosztów poniesionych przez Komisję.
1 Dz.U. C 98 z 14.3.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.