Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.17/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2020 r. - Alcar Aktiebolag/EUIPO - Alcar Holding (alcar.se)
(Sprawa T-77/19) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego alcar.se - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy ALCAR - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia

(UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2020/C 175/21)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Alcar Aktiebolag (Bromma, Szwecja) (przedstawiciel: adwokat M. Ateva)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Gája, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Alcar Holding GmbH (Wiedeń, Austria) (przedstawiciel: adwokat C. Onken)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 listopada 2018 r. (sprawa R 378/2018-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Alcar Holding a Alcar Aktiebolag.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Alcar Aktiebolag zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 131 z 8.4.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.