Sprawa T-77/14: Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2014 r. - EE przeciwko OHIM (przedstawienie szarego wzoru). - OpenLEX

Sprawa T-77/14: Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2014 r. - EE przeciwko OHIM (przedstawienie szarego wzoru).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.135.46/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 maja 2014 r.

Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2014 r. - EE przeciwko OHIM (przedstawienie szarego wzoru)

(Sprawa T-77/14)

(2014/C 135/58)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 5 maja 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: EE Ltd (Hatfield, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: P. Brownlow, solicitor) Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 24 października 2013 r. w sprawie R 704/2013-1.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy przedstawiający szary wzór dla towarów i usług z klas 7, 9, 16, 25, 35-39, 41, 42 i 45 - zgłoszenie nr 11 388 386

Decyzja eksperta: Uznanie, że zgłoszony znak towarowy nie posiada zdolności rejestracyjnej

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.