Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.43/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2016 r.

Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. - Hércules Club de Fútbol/Komisja
(Sprawa T-766/16) 1

(Pomoc państwa - Pomoc udzielona przez Hiszpanię na rzecz profesjonalnych klubów piłkarskich - Gwarancja - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Korzyść - Obowiązek uzasadnienia)

Język postępowania: hiszpański

(2019/C 164/44)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciele: S. Rating i Y. Martínez Mata, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Luengo, B. Stromsky i P. Němečková, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania strony skarżącej: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: początkowo A. Gavela Llopis i M.J. García-Valde-casas Dorrego, a następnie M.J. García-Valdecasas Dorrego, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie zmierzające do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji (UE) 2017/365 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) wdrożonej przez Hiszpanię na rzecz Valencia Club de Fút-bol SAD, Hércules Club de Fútbol SAD i Elche Club de Fútbol SAD (Dz.U. 2017, L 55, s. 12).

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji (UE) 2017/365 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) wdrożonej przez Hiszpanię na rzecz Valencia Club de Fútbol, SAD, Hércules Club de Fútbol, SAD, oraz Elche Club de Fútbol, SAD (Dz.U. 2017, L 55, s. 12) w zakresie, w jakim dotyczy ona Hércules Club de Fútbol, SAD.
2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Hércules Club de Fútbol.
3) Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 6 z 9.1.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.