Sprawa T-765/14: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2014 r. - Legakis i in./Rada. - OpenLEX

Sprawa T-765/14: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2014 r. - Legakis i in./Rada.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.34.40

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 lutego 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2014 r. - Legakis i in./Rada
(Sprawa T-765/14)

Język postępowania: grecki

(2015/C 034/48)

(Dz.U.UE C z dnia 2 lutego 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Georgios Legakis, Myrto Panagiota Legaki, Maria Legaki i Melina Legaki (Palaio Faliro, Grecja) (przedstawiciele: B. Christianos, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

Skarżący wnoszą do Sądu o:

-
zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżących kwoty w wysokości 1 991 194,40 EUR jako odszkodowania za szkodę wyrządzoną im przez niezgodne z prawem akty pozwanej, wraz z odsetkami od dnia pozbawienia ich niezgodnie z prawem należących do nich depozytów (29 marca 2013 r.) do dnia ogłoszenia wyroku w niniejszej sprawie oraz odsetek za zwłokę od dnia ogłoszenia wyroku w niniejszej sprawie do dnia pełnej zapłaty;
-
tytułem żądania ewentualnego zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżących 95 % wskazanej powyżej kwoty to znaczy kwoty w wysokości 1 891 634,68 EUR jako odszkodowania za szkodę wyrządzoną im przez niezgodne z prawem akty pozwanej, wraz z odsetkami od dnia pozbawienia ich niezgodnie z prawem należących do nich depozytów (29 marca 2013 r.) do dnia ogłoszenia wyroku w niniejszej sprawie oraz odsetek za zwłokę od dnia ogłoszenia wyroku w niniejszej sprawie do dnia pełnej zapłaty;
-
tytułem dalszego żądania ewentualnego określenie kwoty, którą pozwana ma zapłacić skarżącym tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną im przez niezgodne z prawem akty pozwanej;
-
zasądzenie od pozwanej na rzecz każdego ze skarżących kwoty w wysokości 20 000 EUR (to znaczy w sumie kwoty w wysokości 80 000 EUR), jako zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną im z uwagi na naruszenie zasady równego traktowania;
-
zasądzenie od pozwanej na rzecz każdego ze skarżących kwoty w wysokości 20 000 EUR (to znaczy w sumie kwoty w wysokości 80 000 EUR), jako zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną im z uwagi na naruszenie prawa do skutecznej ochrony sądowej, oraz
-
obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W niniejszej skardze skarżący na podstawie art. 340 akapit drugi TFUE żądają, aby Sąd, posiadający jurysdykcję na mocy art. 268 TFUE, zasądził odszkodowania za szkodę jaką ponieśli oni z uwagi na niezgodne z prawem zachowanie pozwanej.

Skarżący twierdzą, że szkoda ta nastąpiła gdy pozwana wykraczając poza zakres przysługujących jej kompetencji i z naruszeniem prawa wtórnego Unii oraz ogólnych zasad prawa Unii, narzuciła, a w rezultacie spowodowała, obniżenie depozytów bankowych skarżących w Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. (Laiki Bank), a w każdym razie przyczyniła się do tego.

W szczególności skarżący twierdzą, że pozwana działała z naruszeniem następujących praw podstawowych i ogólnych zasad prawa Unii:

-
po pierwsze, z naruszeniem prawa własności;
-
po drugie, z naruszeniem zasady równego traktowania, oraz
-
po trzecie, z naruszeniem prawa skarżących do ochrony sądowej i zasady pewności prawa.

Skarżący podnoszą, że spełnione są przesłanki powstania odpowiedzialności pozaumownej pozwanej, wymienione w orzecznictwie w celu zasądzenia odszkodowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.