Dz.U.UE.C.2019.44.43/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - Septona / EUIPO - Intersnack Group (welly)
(Sprawa T-763/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego welly - Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe Kelly's i Kelly's www.kellys.eu CHIPS - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/54)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Septona AVEE (Oinofyta, Grecja) (przedstawiciel: adwokat V. Wellens)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: M. Rajh i D. Walicka, pełnomocnicy). Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Intersnack Group GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Niemcy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 lipca 2017 r. (sprawa R 1525/2016-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Intersnack Group a Septona.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 12 lipca 2017 r. (sprawa R 1525/2016-1.
2) EUIPO zostaje obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 22 z 22.1.2018.