Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.33

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Sony i Sony Electronics/Komisja
(Sprawa T-762/15) 1

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek napędów optycznych - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG - Porozumienia o znamionach zmowy dotyczące przetargów na napędy optyczne do komputerów przenośnych i komputerów stacjonarnych - Naruszenie ze względu na cel - Prawo do obrony - Obowiązek uzasadnienia - Zasada dobrej administracji - Grzywny - Jednolite i ciągłe naruszenie - Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien)

Język postępowania: angielski

(2019/C 305/39)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sony Corporation (Tokio, Japonia) i Sony Electronics, Inc (San Diego, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: R. Snel-ders, adwokat, N. Levy i E. Kelly, solicitors)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo M. Farley, A. Biolan, C. Giolito, F. van Schaik i L. Wildpanner, następnie M. Farley, F. van Schaik, L. Wildpanner i A. Dawes, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie zmierzające w pierwszej kolejności do stwierdzenia nieważności części decyzji Komisji C(2015) 7135 final z dnia 21 października 2015 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG (sprawa AT.39639 - Napędy optyczne), a posiłkowo do obniżenia wysokości grzywny nałożonej na skarżące.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Sony Corporation i Sony Electronics, Inc. pokrywają własne koszty, a także koszty poniesione przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 98 z 14.3.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.