Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.122.26

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 kwietnia 2019 r.

Sprawa T-76/1 9: Skarga wniesiona w dniu 7 l utego 2019 r. - Pontinova/EUIPO - Ponti & Partners (pontinova)
(Sprawa T-76/19)

Język skargi: angielski

(2019/C 122/29)

(Dz.U.UE C z dnia 1 kwietnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Pontinova AG (Zurych, Szwajcaria) (przedstawiciel: adwokat K. Loth)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Ponti & Partners, SLP (Barcelona, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy pontinova - zgłoszenie nr 15 878 085

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie R 566/2018-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.