Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.18/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 1 marca 2017 r. - Ikos/EUIPO (AEGYPTISCHE ERDE)
(Sprawa T-76/16) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego AEGYPTISCHE ERDE - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Odrzucenie zgłoszenia - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 202/32)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ikos GmbH (Lörrach, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Masberg)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: M. Fischer, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 grudnia 2015 r. (sprawa R 1257/2015-1) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego AEGYPTISCHE ERDE jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje w części odrzucona i w pozostałym zakresie oddalona.
2) Ikos GmbH zostaje obciążona kosztami.
1 Dz.U. C 118 z 4.4.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.