Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.44.66

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2018 r. - CMS Hasche Sigle / EUIPO (WORLD LAW GROUP)
(Sprawa T-756/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego WORLD LAW GROUP - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Skarga prawnie oczywiście bezzasadna

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/86)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbH (Berlin, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat P.C. Thielen)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: S. Bonne, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 sierpnia 2017 r. (sprawa R 329/2017-5) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego WORLD LAW GROUP jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 22 z 22.1.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.