Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.15/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 10 maja 2017 r. - Efler i in./Komisja
(Sprawa T-754/14) 1

[Prawo instytucjonalne - Europejska inicjatywa obywatelska - Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne - Kompleksowa umowa gospodarczo handlowa - Oczywisty brak uprawnień Komisji - Wniosek dotyczący przyjęcia aktu prawnego w celu wprowadzenia w życie traktatów - Artykuł 11 ust. 4 TUE - Artykuł 2 ust. 1 i art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 211/2011 - Równość traktowania]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 202/26)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Michael Efler (Berlin, Niemcy) oraz inni skarżący, których imiona i nazwiska wymienione są w załączniku do wyroku (przedstawiciel: profesor B. Kempen)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo J. Laitenberger i H. Krämer, następnie H. Krämer, oraz w końcu H. Krämer i F. Erlbacher, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniesione na podstawie art. 263 TFUE żądanie w celu doprowadzenia do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C (2014) 6501 final z dnia 10 września 2014 r. w sprawie odmowy rejestracji proponowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej o nazwie "Stop TTIP".

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2014) 6501 final z dnia 10 września 2014 r. w sprawie odmowy rejestracji proponowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej o nazwie "Stop TTIP".
2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Michaela Eflera oraz pozostałych skarżących, których imiona i nazwiska wymienione zostały w załączniku, w tym kosztami postępowania w przedmiocie środka tymczasowego.
1 Dz.U. C 34 z 2.2.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.