Sprawa T-753/14: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2014 r. - Ice Mountain Ibiza/OHIM - Etyam (ocean beach club ibiza). - OpenLEX

Sprawa T-753/14: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2014 r. - Ice Mountain Ibiza/OHIM - Etyam (ocean beach club ibiza).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.26.36/2

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 stycznia 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2014 r. - Ice Mountain Ibiza/OHIM - Etyam (ocean beach club ibiza)
(Sprawa T-753/14)

Język skargi: hiszpański

(2015/C 026/47)

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ice Mountain Ibiza, SL (San Antonio, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci J.L. Gracia Albero i F. Miazzetto)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Etyam, SL (Baleary, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Zgłaszający: Strona skarżąca

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Graficzny wspólnotowy znak towarowy zawierający elementy słowne "ocean beach club ibiza" - zgłoszenie nr 10 610 491

Postępowanie przed OHIM: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie R 2293/2013-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
obciążenie OHIM kosztami postępowania - w tym kosztami poniesionymi do tej pory w związku z postępowaniami przed Wydziałem Sprzeciwów i Pierwszą Izbą Odwoławczą OHIM na wcześniejszym etapie postępowań, które doprowadziły do wniesienia niniejszej skargi.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 75 rozporządzenia nr 207/2009;
-
Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.