Nowość Sprawa T-750/21: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2023 r. - Beauty Biosciences v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Société de Recherche Cosmétique

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.179.37

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 maja 2023 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2023 r. - Beauty Biosciences/EUIPO - Société de Recherche Cosmétique (BIO-BEAUTÉ)
(Sprawa T-750/21) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy BIO-BEAUTÉ - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001] - Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania - Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001) - Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) i ust. 2 rozporządzenia 2017/1001] - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001)]

Język postępowania: angielski

(2023/C 179/53)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Beauty Biosciences LLC (Dallas, Teksas, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: D. Marginean, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: G. Sakalaité-Orlovskiené i R. Raponi, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Société de Recherche Cosmétique SARL (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: P. Wilhelm, adwokat)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE strona skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności i zmianę decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 28 września 2021 r. (sprawy połączone R 1871/2020-4 i R 1891/2020-4).

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 28 września 2021 r. (sprawy połączone R 1871/2020-4 i R 1891/2020-4) w zakresie, w jakim dotyczy ona towarów: "perfumy, woda toaletowa, woda kolońska; olejki eteryczne; kadzidełka, woda perfumowana" oraz "; środki do czyszczenia zębów".

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Każda ze stron pokrywa własne koszty poniesione w toku postępowania przed Sądem.

1 Dz.U. C 51 z 31.1.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.