Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.51

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 13 marca 2019 r. - Comune di Milano/Parlament i Rada
(Sprawa T-75/19) 1

(Stwierdzenie braku właściwości)

Język postępowania: włoski

(2019/C 164/55)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Comune di Milano (przedstawiciele: adwokaci F. Sciaudone, M. Condinanzi i A. Neri)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou i A. Tamás, pełnomocnicy), a także Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer, F. Florindo Gijón i E. Rebasti, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie, na podstawie art. 263 TFUE, stwierdzenia nieważności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1718 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej Agencji Leków (Dz.U. 2018, L 291, s. 3), oraz po drugie, żądanie stwierdzenia bezskuteczności decyzji, jaka miała zostać przyjęta przez Radę w dniu 20 listopada 2017 r.

Sentencja

1) Sąd stwierdza brak swojej właściwości do wydania orzeczenia w sprawie T-75/19, tak aby Trybunał mógł orzec w przedmiocie skargi.
2) Rozstrzygnięcie o żądaniu Comune di Milano wydania orzeczenia w przedmiocie niniejszej skargi w trybie przyspieszonym nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie
1 Dz.U. C 112 z 25.3.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.