Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.144.43/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 8 marca 2017 r. - Merck/EUIPO - Société des produits Nestlé (HEALTHPRESSO)
(Sprawa T-747/14) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Umorzenie postępowania)

Język postępowania: angielski

(2017/C 144/58)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Merck KGaA (Darmstadt, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci M. Best, U. Pfleghar i S. Schäffner)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Szwajcaria) (przedstawiciele: adwokaci A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht i S. Cobet-Nüse)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 sierpnia 2014 r. (sprawa R 1880/2013-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Société des Produits Nestlé SA a Merck KGaA.

Sentencja

1) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone.
2) Merck KGaA i Société des Produits Nestlé SA pokrywają własne koszty oraz po połowie koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
1 Dz.U. C 462 z 22.12.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.