Sprawa T-744/14: Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2014 r. - Meta Group przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.462.30

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 grudnia 2014 r.

Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2014 r. - Meta Group przeciwko Komisji
(Sprawa T-744/14)

Język postępowania: włoski

(2014/C 462/43)

(Dz.U.UE C z dnia 22 grudnia 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Meta Group Srl (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: A. Bartolini i A. Formica, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania strony skarżącej

Skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie niewykonania przez Komisję zobowiązań pieniężnych wynikających ze wskazanych umów o udzieleniu dotacji obejmujących kwotę w wysokości 566 377,63 EUR z tytułu należnych i nieuiszczonych wkładów oraz stwierdzenie, że potrącenie wierzytelności skarżącej było niezgodne z prawem;
-
zasądzenie w związku z tym od Komisji na rzecz skarżącej kwoty we wskazanej powyżej wysokości 566 377,63 EUR wraz z odsetkami za zwłokę i z uwzględnieniem rewaloryzacji;
-
a także zasądzenie od Komisji odszkodowania za wyrządzone skarżącej szkody w kwocie 815 000,00 EUR lub wyższej, określonej przez Sąd w wyniku niniejszego postępowania oraz z uwzględnieniem poważnej szkody wynikającej z niezgodności z prawem rzeczonych potrąceń.

Zarzuty i główne argumenty

Przedmiotem niniejszej skargi jest podnoszone niewykonanie przez pozwaną umów take-it-up (nr 245637), BCreative (nr 245599) oraz Ecolink+ (nr 256224), zawartych w ramach "piątego i szóstego programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego".

Na poparcie skargi skarżąca podnosi dziesięć zarzutów.

1.
Zarzut pierwszy dotyczący niewykonania przez Komisję postanowień umowy w zakresie ustalenia stawki za godzinę określonych w umowie usługodawców [naruszenie art. II.19 § 1 lit. d) załącznika II do umów o udzieleniu dotacji].
-
Komisja przy ustalaniu stawki za godzinę określonych w umowie usługodawców naruszyła postanowienia art. II.19 § 1 lit. d) załącznika II, w zakresie w jakim przewiduje on, że ustalenie kosztów określonych w umowie usługodawców, świadczących usługi w celu wykonania subwencjonowanego projektu, zgodnie z umowami zawartymi inter partes, powinno nastąpić zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym beneficjent prowadzi swą działalność.
2.
Zarzut drugi dotyczący naruszenia przez Komisję postanowień umowy w zakresie określenia stawki za godzinę określonych w umowie usługodawców [naruszenie art. II.19 § 1 lit. b) załącznika II do umów o udzieleniu dotacji].
-
Komisja przy ustalaniu stawki za godzinę określonych w umowie usługodawców naruszyła także postanowienia art. II.19 § 1 lit. b) umów o udzieleniu dotacji, zgodnie z którym kwalifikowalne koszty powinny być określane na podstawie ogólnych zasad obowiązujących w chwili zawarcia umowy. W szczególności, odwołanie się przez Komisję do kryteriów przewidzianych w ramach programów "Marie Curie" było zupełnie niewłaściwe i arbitralne, gdyż odnoszą się one do zasad, które weszły w życie dopiero w 2011 r., dotyczących ponadto wyłącznie programu FP7 (siódmego programu ramowego) i które jako takie nie obowiązywały w chwili zajścia okoliczności faktycznych będących przedmiotem niniejszej sprawy.
3.
Zarzut trzeci dotyczący naruszenia przez Komisję postanowień umownych zawartych w art. I.11 ("Other Special conditions") umowy o udzieleniu dotacji w ramach projektu Take it up.
-
W odniesieniu w szczególności do umów dotyczących programu CIP, a zwłaszcza umowy odnoszącej się do projektu Take it up Komisja naruszyła art.I.11, biorąc pod uwagę, że instytucja ta w utrzymujący się sposób nie przyjęła jakiejkolwiek formalnej lub dorozumianej decyzji o odrzuceniu metody zaproponowanej przez Meta przy wykonywaniu tych postanowień umowy.
4.
Zarzut czwarty dotyczący naruszenia przez Komisję art. II.19 § 1 lit. b), załącznika II do umów o ustanowieniu dotacji w związku z uznaniem za "podwykonawstwo" stosunku pracy z ekspertami, którzy współpracowali ze skarżącą spółką.
-
Komisja naruszyła ponownie postanowienia zawarte w art. II.19 § 1 lit. b), gdyż nie zastosowała w odniesieniu do ekspertów, zatrudnionych przez Meta w ramach wykonania subwencjonowanych projektów, kryteriów i zasad sprawozdawczości finansowej dotyczących "intra muros consultants", zgodnie z definicją przyjętą przez samą Komisję w wytycznych finansowych piątego i szóstego programu ramowego.
5.
Zarzut piąty dotyczący naruszenia przez Komisję art. II. 19 § 1 lit. b) załącznika II do umów o ustanowieniu dotacji w związku z uznaniem pośrednich kosztów dotyczących "in house consultants".
-
Komisja naruszyła ponownie postanowienia zawarte w art. II.19 § 1 lit. b) załącznika II, w szczególności w odniesieniu do zastosowania wskazanych w nim ogólnych zasad sprawozdawczości finansowej, gdyż nie zachowała ogólnych zasad w dziedzinie kwalifikacji pośrednich kosztów dotyczących "in house consultants".
6.
Zarzut szósty dotyczący naruszenia przez Komisję przepisów i zasad prawa Unii Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, a w szczególności zasad dobrej wiary, ochrony uzasadnionych oczekiwań oraz pewności prawa.
-
Brak działania ze strony Komisji mógł spowodować powstanie u skarżącej uzasadnione oczekiwania co do poprawności zaproponowanej przez nią metody, w wyniku czego późniejsze działania obejmujące zwrot lub obniżenie należnych wkładów powinny być uznane za podjęte z naruszeniem zasady dobrej wiary przy wykonywaniu umowy.
7.
Zarzut siódmy dotyczący naruszenia przez Komisję zasad zawartych w kodeksie dobrego postępowania administracyjnego, a w szczególności zasady proporcjonalności, prawa do informacji, zasady kontradyktoryjności postępowania oraz obowiązku uzasadnienia.
-
Komisja nie przedstawiła Meta żądanych informacji, nie podała odpowiedniego uzasadnienia przyjętych decyzji, a w każdym razie podjęła nieproporcjonalne działania zaważywszy, że wszystkie cele projektu zostały zrealizowane przez skarżącą w wymaganym terminie.
8.
Zarzut ósmy dotyczący naruszenia przez Komisję obowiązku wypłacenia Meta wkładów przewidzianych w umowach o ustanowieniu dotacji na realizację finansowanych projektów.
-
Komisja naruszyła wynikający z umowy obowiązek w zakresie wypłaty należnych wkładów zgodnie z umowami o ustanowieniu dotacji w związku z działalnością sprawozdawczą Meta w ramach realizacji celów założonych w projektach. Takie niewypłacone wkłady obejmują kwotę 566 377,63 EUR.
9.
Zarzut dziewiąty dotyczący naruszenia przez Komisję art. 80 rozporządzenia nr 966/2012/UE w związku z potrąceniem wierzytelności Meta.
-
Komisja działała z naruszeniem art. 80 rozporządzenia nr 966/2012/UE, zgodnie z którym potrącenie wierzytelności instytucji europejskich z wierzytelnościami wobec instytucji europejskich jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do roszczeń o określonej wartości, pewnych i wymagalnych, podczas gdy roszczenia Komisji zostały zakwestionowane i nie stanowią zatem "pewnych" roszczeń.
10.
Zarzut dziesiąty dotyczący odszkodowania za szkodę majątkową poniesioną przez skarżącą.
-
Niewykonanie umownych zobowiązań przez Komisję spowodowało ponadto w niesłuszny sposób powstanie wyjątkowo poważnej szkody po stronie Meta w postaci damnum emergens, szacowanej zgodnie z załączoną do skargi opinią na kwotę w wysokości 815 000,00 EUR, oprócz szkody wynikającej z potrącenia dokonanego niezgodnie z prawem przez Komisję.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.