Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.195.17/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 4 maja 2017 r. - Meta Group/Komisja
(Sprawa T-744/14) 1

[Klauzula arbitrażowa - Umowy o udzielenie dotacji zawarte w ramach szóstego programu ramowego w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2002 - 2006) - Umowy o udzielenie dotacji zawarte w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007 - 2013) - Zwrot wypłaconych kwot - Pozostające do uregulowania saldo całkowitej kwoty przyznanego skarżącej wkładu finansowego - Koszty kwalifikujące się do finansowania - Odpowiedzialność umowna]

Język postępowania: włoski

(2017/C 195/23)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Meta Group Srl (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci A. Bartolini i A. Formica)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Recchia i R. Lyal, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie wniesione na podstawie art. 272 TFUE, zmierzające do stwierdzenia niewywiązania się przez Komisję ze zobowiązań finansowych wynikający z licznych umów o udzielenie dotacji, które zawarła ona ze skarżącą tytułem szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002-2006) oraz programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013), a także do stwierdzenia niezgodnego z prawem charakteru dokonanych przez Komisję potrąceń wierzytelności wzajemnych, na które powołuje się skarżąca oraz do nakazania Komisji wypłaty na rzecz skarżącej kwot, które są jej należne na podstawie przywołanych umów o udzielenie dotacji wraz z odsetkami za zwłokę oraz z uwzględnieniem rewaloryzacji pieniądza, jak również do nakazania pozwanej naprawienia szkody jaką miała ponieść skarżąca.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Meta Group Srl zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 462 z 22.12.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.