Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.25/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2017 r. - CW/Parlament
(Sprawa T-742/16 RENV) 1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Mobbing - Artykuł 12a regulaminu pracowniczego - Obowiązek wspomagania - Przepisy wewnętrzne dotyczące komitetu doradczego ds. mobbingu i zapobiegania mu w miejscu pracy - Artykuł 24 regulaminu pracowniczego - Wniosek o udzielenie wsparcia - Oddalenie - Decyzja oddalająca zażalenie - Autonomiczna treść - Przedwczesne zażalenie - Brak - Rola i uprawnienia komitetu doradczego ds. mobbingu i jego zapobieganiu w miejscu pracy - Fakultatywne wystąpienie przez urzędnika - odpowiedzialność pozaumowna)

Język postępowania: angielski

(2017/C 221/35)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: CW (przedstawiciel: adwokat C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: E. Taneva i M. Dean, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 270 TFUE, po pierwsze, o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 8 kwietnia 2013 r. oddalającej wniosek o udzielenie wsparcia złożony przez skarżącą w związku z podnoszonym mobbingiem, któremu w jej odczuciu poddawali ją przełożeni, a także o stwierdzenie nieważności decyzji sekretarza generalnego Parlamentu z dnia 23 października 2013 r. oddalającej jej zażalenie z dnia 9 lipca 2013 r., a po drugie, o odszkodowanie za podnoszona przez nią szkodę.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji sekretarza generalnego Parlamentu, działającego jako organ powołujący, z dnia 23 października 2013 r. oddalającej zażalenie CW z dnia 9 lipca 2013 r.
2) Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu z dnia 8 kwietnia 2013 r. oddalającej wniosek o udzielenie wsparcia złożony przez CW zostaje oddalone jako niedopuszczalne.
3) Parlament wypłaci CW, tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, kwotę 2 000 EUR wraz z odsetkami za zwłokę od dnia ogłoszenia niniejszego wyroku, według stawki ustalonej przez Europejski Bank Centralny (EBC) dla głównych operacji refinansujących.
4) W pozostałym zakresie żądanie odszkodowawcze zostaje oddalone.
5) Parlament pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez CW w pierwszym postępowaniu przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej ze skargi w sprawie F-124/13, w postepowaniu odwoławczym w sprawie T-309/ 15 P oraz w niniejszym postepowaniu w trybie przekazania do ponownego rozpoznania w sprawie T-742/16 RENV.
1 Dz.U. C 52 z 22.2.2014 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod numerem F-124/13).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.