Sprawa T-740/18: Wyrok Sądu z dnia 9 lutego 2022 r. - Taminco i Arysta LifeScience Great Britain v. Komisja Europejska - OpenLEX

Sprawa T-740/18: Wyrok Sądu z dnia 9 lutego 2022 r. - Taminco i Arysta LifeScience Great Britain v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.128.16/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 marca 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 lutego 2022 r. - Taminco i Arysta LifeScience Great Britain/Komisja
(Sprawa T-740/18) 1

[Środki ochrony roślin - Substancja czynna o nazwie tiuram - Nieodnowienie zatwierdzenia - Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 844/2012 - Prawo do obrony - Nieprawidłowość proceduralna - Oczywisty błąd w ocenie - Właściwość EFSA - Proporcjonalność - Zasada ostrożności - Równość traktowania]

Język postępowania: angielski

(2022/C 128/21)

(Dz.U.UE C z dnia 21 marca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Taminco BVBA (Gandawa, Belgia), Arysta LifeScience Great Britain Ltd (Edynburg, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci C. Mereu i M. Grunchard)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: G. Koleva, pełnomocnik)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1500 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiuram oraz zakazu używania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierający[mi] tiuram, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. 2018, L 254, s. 1).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Taminco BVBA i Arysta LifeScience Great Britain Ltd pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską w niniejszym postępowaniu.

3) Taminco pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję w ramach postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.

1 Dz.U. C 72 z 25.2.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.