Sprawa T-739/20: Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2022 r. - Unite the Union v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - WWRD Ireland]

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.303.39/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2022 r. - Unite the Union/EUIPO - WWRD Ireland (WATERFORD)
(Sprawa T-739/20) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie wygaśnięcia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy WATERFORD - Skarga o stwierdzenie nieważności - Artykuł 63 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Dopuszczalność - Znak towarowy mogący wprowadzać odbiorców w błąd - Artykuł 51 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001]]

Język postępowania: angielski

(2022/C 303/48)

(Dz.U.UE C z dnia 8 sierpnia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Unite the Union (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci B. O'Connor i M. Homme)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: V. Ruzek i D. Hanf, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą, będąca interwenientem w postępowaniu przed Sądem: WWRD Ireland IPCO LLC (Wilmington, Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki) (przedstawiciele: adwokaci M. Mortele i B. Lieben)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności i zmianę decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 25 września 2020 r. (sprawa R 2683/2019-2).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Unite the Union pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez WWRD Ireland IPCO LLC.

3) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywa własne koszty.

1 Dz.U. C 62 z 22.2.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.