Sprawa T-738/20: Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. - Deutschtec/EUIPO - Group A rozporządzenia 2017/1001]

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.294.26

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 czerwca 2022 r. - Deutschtec/EUIPO - Group A (HOLUX)
(Sprawa T-738/20) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego HOLUX - Wcześniejsza rejestracja międzynarodowa słownego znaku towarowego HOLUX - Względne podstawy odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2022/C 294/37)

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Deutschtec GmbH (Petershagen/Eggersdorf, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat R. Arnade)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: R. Raponi i J. Ivanauskas, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Group A NV (Hasselt, Belgia)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 7 października 2020 r. (sprawa R-223/2020-4).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Deutschtec GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 53 z 15.2.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.