Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.378.36/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Postanowienie Sądu z dnia 25 sierpnia 2020 r. - Frank Recruitment Group Services / EUIPO - Pearson (PEARSON FRANK)
(Sprawa T-735/19) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Wycofanie zgłoszenia do rejestracji - Umorzenie postępowania]

Język postępowania: angielski

(2020/C 378/45)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Frank Recruitment Group Services Ltd (Newcastle upon Tyne, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: J. Dennis, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Gaja, pełnomocnik).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Pearson Plc (Londyn, Zjednoczone Królestwo)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 26 sierpnia 2019 r. (sprawa R 1884/2018-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Pearson Plc a Frank Recruitment Group Services Ltd.

Sentencja

1)
Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.
2)
Frank Recruitment Group Services Ltd i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zostają obciążeni własnymi kosztami.
1 Dz.U. C 432 z 23.12.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.