Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 11 lutego 2020 r. - Dalasa/EUIPO - Charite - Universitatsmedizin Berlin (charantea)

(Sprawa T-733/18) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego charantea - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy CHARITE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: niemiecki

(2020/C 95/33)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Dalasa Handelsgesellschaft mbH (Wiedeń, Austria) (przedstawiciel: adwokat I. Hodl)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Soder, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Charite - Universitatsmedizin Berlin, Gliedkorperschaft Offentlichen Rechts (Berlin, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci A. Wulff i K. Schmidt-Hern)

Przedmiot

Skarga wniesiona na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 października 2018 r. (sprawa R 540/2018-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Charite a Dalasą.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 15 października 2018 r. (sprawa R 540/2018-4).
2) EUIPO pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione w postępowaniu przed Sądem przez Dalasa Handelsgesellschaft mbH.
3) Charite - Universitatsmedizin Berlin, Gliedkorperschaft Offentlichen Rechts pokrywa własne koszty poniesione w postępowaniu przed Sądem.
4) W pozostałej części skarga zostaje oddalona.
1 Dz.U. C 54 z 11.2.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.