Dz.U.UE.C.2019.44.65/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 23 listopada 2018 r. - GMPO / Komisja
(Sprawa T-733/17 R)

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Produkty lecznicze stosowane u ludzi - Substancja czynna o nazwie trientyna tetrachlorowodorku - Decyzja Komisji o nieuznaniu produktu leczniczego Cuprior-trientine za sierocy produkt leczniczy - Rozporządzenie (WE) nr 141/2000 - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/85)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: GMP-Orphan (GMPO) (Paryż, Francja) (przedstawiciele: M. Demetriou, QC, E. Mackenzie, barrister, L. Tsang, i J. Mulryne, solicitors)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Petersen i A. Sipos, pełnomocnicy)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 278 i 279 TFUE wniosek o zawieszenie wykonania art. 5 decyzji Komisji C(2017) 6102 final z dnia 5 września 2017 r. udzielającej pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 726/ 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (Dz.U. 2004, L 136, s. 1), produktu leczniczego stosowanego u ludzi Cuprior-trientine.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.