Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.54.31/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2018 r. - Dalasa / EUIPO - Charité - Universitätsmedizin Berlin (charantea)
(Sprawa T-732/18)

Język skargi: niemiecki

(2019/C 54/46)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Dalasa Handelsgesellschaft mbH (Wiedeń, Austria) (przedstawiciel: adwokat I. Hödl)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Charité - Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft Öffentlichen Rechts (Berlin, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego "charantea" - zgłoszenie nr 15 485 956

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 października 2018 r. w sprawie R 539/2018-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- uwzględnienie skargi, zmianę zaskarżonej decyzji Czwartej Izby Odwoławczej z dnia 15 października 2018 r., R 539/ 2018-4, dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu nr B 2 758 830 (zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 15 485 956), oddalenie sprzeciwu i dopuszczenie zgłoszenia unijnego znaku towarowego do rejestracji; posiłkowo
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Czwartej Izby Odwoławczej z dnia 15 października 2018 r., R 539/2018-4, dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu nr B 2 758 830 (zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 15 485 956) oraz przekazanie sprawy EUIPO do ponownego rozstrzygnięcia;
- w każdym razie obciążenie EUIPO kosztami postępowania; oraz
- obciążenie strony wnoszącej sprzeciw całością kosztów poniesionych w postępowaniach przed Wydziałem Sprzeciwów i Izbą Odwoławczą.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.