Sprawa T-732/17: Dreute v. Parlament Europejski.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.427.74/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2018 r.

Postanowienie Sądu z dnia 18 września 2018 r. - Dreute / Parlament
(Sprawa T-732/17) 1

Służba publiczna - Urzędnicy - Oddelegowanie w interesie służby - Przeniesienie - Utrata interesu prawnego - Częściowe umorzenie postępowania - Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna

Język postępowania: francuski

(2018/C 427/100)

(Dz.U.UE C z dnia 26 listopada 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Olivier Dreute (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: L. Darie i R. Ignătescu, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 270 TFUE żądanie mające na celu z jednej strony stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji Sekretarza Generalnego Parlamentu z dnia 30 stycznia 2017 r. dotyczącej przeniesienia skarżącego w ramach tej instytucji, po drugie, decyzji Przewodniczącego Parlamentu z dnia 20 lipca 2017 r. oddalającej zażalenie skarżącego oraz, w zakresie koniecznym dla sprawy, decyzji Sekretarza Generalnego Parlamentu z dnia 12 lipca 2017 r. dotyczącej oddelegowania skarżącego w interesie służby do Komisji Europejskiej, zaś z drugiej strony - naprawienie szkody, jaką miał ponieść skarżący.

Sentencja

1)
Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna w zakresie, w jakim dotyczy stwierdzenia nieważności decyzji Sekretarza Generalnego z dnia 12 lipca 2017 r.
2)
Postępowanie w przedmiocie żądania stwierdzenia nieważności decyzji Sekretarza Generalnego Parlamentu z dnia 30 stycznia 2017 r. oraz decyzji z dnia 20 lipca 2017 r. oddalającej zażalenie wniesione od tej decyzji przez Olivera Dreutego zostaje umorzone.
3)
Żądanie odszkodowawcze zostaje oddalone jako prawnie oczywiście bezzasadne.
4)
Oliver Dreute zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 13 z 15.1.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.