Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2016 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 mars 2020 r. - Valencia Club de Fútbol / Komisja
(Sprawa T-732/16) 1

[Pomoc państwa - Pomoc udzielona przez Hiszpanię na rzecz zawodowych klubów piłkarskich - Gwarancja - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Korzyść - Zagrożone przedsiębiorstwo - Kryterium inwestora prywatnego - Wytyczne dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw - Kwota pomocy - Beneficjent pomocy - Zasada niedyskryminacji - Obowiązek uzasadnienia]

(2020/C 175/08)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Valencia Club de Fútbol, SAD (Walencja, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci J. García-Gallardo Gil-Fournier, G. Cabrera López i D. López Rus)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Luengo, B. Stromsky i P. Němečková, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: M. J. García-Valdecasas Dorrego i M. J. Ruiz Sánchez, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji (UE) 2017/365 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) wdrożonej przez Hiszpanię na rzecz Valencia Club de Fútbol SAD, Hércules Club de Fútbol SAD i Elche Club de Fútbol SAD (Dz.U. 2017, L 55, s. 12).

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji (UE) 2017/365 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) wdrożonej przez Hiszpanię na rzecz Valencia Club de Fútbol, SAD, Hércules Club de Fútbol, SAD, oraz Elche Club de Fútbol, SAD (Dz.U. 2017, L 55, s. 12) w zakresie, w jakim dotyczy ona Valencia Club de Fútbol, SAD.
2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Valencia Club de Fútbol w tym koszty związane z postępowaniem w przedmiocie środka tymczasowego.
3) Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 454 z 5.12.2016
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.