Sprawa T-730/19: Postanowienie Sądu z dnia 4 stycznia 2022 r. - CR i CT v. EBC - OpenLEX

Sprawa T-730/19: Postanowienie Sądu z dnia 4 stycznia 2022 r. - CR i CT v. EBC

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.119.41/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 marca 2022 r.

Postanowienie Sądu z dnia 4 stycznia 2022 r. - CR i CT/EBC
(Sprawa T-730/19) 1

[Polityka gospodarcza i pieniężna - Skarżący, który nie odpowiedział na wnioski Sądu - Umorzenie postępowania]

Język postępowania: angielski

(2022/C 119/57)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: CR i CT (przedstawiciel: O. Behrends, adwokat)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny EBC (przedstawiciele: E. Koupepidou, A. Lefterov i F. Bonnard, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności oceny EBC z dnia 15 sierpnia 2019 r., w której uznał on, że PNB Banka AS stoi na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością w rozumieniu art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. 2014, L 225, s. 1).

Sentencja

1) Nie ma konieczności orzekania co do skargi.

2) Nie ma konieczności orzekania co do wniosku interwencyjnego Republiki Łotewskiej.

3) CR I CT ponoszą koszty własne oraz koszty poniesione przez Europejski Bank Centralny (EBC), za wyjątkiem kosztów związanych z wnioskiem interwencyjnym.

4) CR i CT, EBC oraz Republika Łotewska ponoszą koszty związane z ich własnymi wnioskami interwencyjnymi.

1 Dz.U. C 27 z 27.1.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.