Dz.U.UE.C.2019.54.31/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2018 r. - DQ i in. / Parlament
(Sprawa T-730/18)

Język postępowania: francuski

(2019/C 54/45)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: DQ i jedenaścioro innych skarżących (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie dopuszczalności i zasadności skargi;

a w konsekwencji:

- stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji odmownej w sprawie wniosku o odszkodowanie ("zaskarżonej decyzji") skarżących złożonego w dniu 13 grudnia 2017 r. na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego;
- w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 września 2018 r. oddalającej zażalenie wniesione w dniu 23 maja 2018 r. na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego;
- nakazanie zadośćuczynienia krzywdzie wyrządzonej całokształtem działań i zachowań Parlamentu, które należy oceniać całościowo, którą to krzywdę skarżący szacują, zastrzegając możliwość zmiany, na kwotę ex aequo et bono 192 000 EUR;
- nakazanie Parlamentowi zapłaty należnych odsetek wyrównawczych i odsetek za opóźnienie;
- obciążenie pozwanej całością kosztów postepowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżący podnoszą niezgodne z prawem działania Parlamentu jako pracodawcy, w szczególności naruszenie zasady dobrej administracji i obowiązku staranności, ich godności oraz życia prywatnego i rodzinnego, ich prawa do ochrony tajemnicy lekarskiej i do warunków pracy zapewniających poszanowanie ich zdrowia, bezpieczeństwa i godności.

Skarżący utrzymują, że czyny i zachowania, na które się skarżą, stanowią prima facie autentyczne czyny i zachowania, a przynajmniej takie, które pozwalają zakładać, że miały miejsce przypadki stosowania wobec nich mobbingu, oraz wnoszą o pociągnięcie do odpowiedzialności Parlamentu Europejskiego w szczególności z racji jego bierności w rozpatrzeniu ich wniosku o udzielenie wsparcia na podstawie art. 12 i 24 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej.